Gezamenlijk bosbeheer

De oorsprong van de vereniging ligt in de wens uit 1979 om iets te doen aan het achterstallig onderhoud van de vele particuliere percelen binnen de gemeentegrenzen. Ook nu nog is het gezamenlijke bosbeheer een van de belangrijkste activiteiten die de vereniging haar leden aanbiedt. Aanvankelijk werd het bosbeheer door het bestuur zelf georganiseerd maar sinds 2003 wordt het beheer uitgevoerd door Bureau van Nierop. Ieder lid krijgt één keer in de 6 jaar een overzicht wat in het betreffende perceel moet gebeuren, wat hiervan de kosten en opbrengsten zijn en in welk jaar binnen de 6 jarige periode het beheer wordt uitgevoerd.

Deelname aan het gezamenlijke bosbeheer is op vrijwillige basis. Wil een deelnemer niet dat een bepaalde maatregel wordt uitgevoerd of wil hij het zelf uitvoeren dan kan dit altijd. Hieronder worden enkele van de maatregelen beschreven die voor deelnemers worden uitgevoerd.

Dunning
Het dunnen van het bos is een van de standaardmaatregelen die voor de leden wordt uitgevoerd. Bij een dunning worden de mooiste en beste bomen vrijgesteld waardoor deze zich verder kunnen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat het bos stabiel blijft en dat er niet te veel dood hout ontstaat doordat er bomen in de verdrukking komen te staan. Ook is dunning een maatregel waarmee gestuurd kan worden in de lange termijn boomsoortensamenstelling. Door plaatselijk gaten te maken in het kronendak ontstaat er ruimte voor spontane verjonging van bomen die het bos van de toekomst moeten vormen. In een niet regelmatig gedund bos kan de bossterfte zich eerder gaan inzetten.

De opbrengsten die vrijkomen door het uitvoeren van dunningen worden aangewend voor het uitvoeren van andere beheermaatregelen binnen de percelen van dezelfde eigenaar of worden uitgekeerd aan de eigenaar van het perceel dat gedund is. Door middel van de gezamenlijke verkoop worden er houtprijzen gerealiseerd die normaal niet haalbaar zijn voor de kleinere boseigenaar.

Maken van verjongingsgaten

Door open plekken in een bos te maken kan de boomsoortensamenstelling van het bos veranderd. worden. Dit gebeurd vaak in oude, dichte bossen die weinig licht doorlaten. Bij een verjongingsgat kan licht, vocht en warmte beter doordringen tot de bodem zodat jonge boompjes en struiken makkelijker kunnen ontspruiten. Op termijn zal er een gevarieerder en natuurlijker bos ontstaan wat bijdraagt aan een aantrekkelijker bosbeeld. Tevens levert meer diversiteit aan bos ook meer diversiteit op aan fauna.

Bestrijding ongewenste soorten
Binnen de bossen van de leden komt één soort voor die de meeste leden liever niet zouden zien. Dit is de Amerikaanse vogelkers. Deze struik wordt vaak ook wel de bospest genoemd. De soort is in het verleden ingevoerd als bodemverbeteraar echter vermeerdert deze soort zich zo snel dat hij op termijn alle andere soorten wegdrukt in het bos. Het aandeel Amerikaanse vogelkers wordt dan ook zo laag mogelijk gehouden door een gerichte bestrijding.

Aanleg bosranden
Een groot deel van de leden die bossen hebben die grenzen aan landbouwgrond doet mee aan de aanleg van bosranden op deze overgangen. Door een meer geleidelijke overgang te creëren tussen bos en open terrein bieden deze overgangen meer ruimte aan een groot aantal flora- en faunasoorten. Binnen de vereniging wordt er naar gestreefd om minimaal 20% van de bosranden te voorzien van een geleidelijke overgang.

Openhouden stuifzand
Plaatselijk is nog stuifzand aanwezig in de bossen van de leden. Getracht wordt middels gerichte velling om deze stuifzandstukjes open te houden. Stuifzand en de daarbij behorende open ruimte is belangrijk voor veel bijzondere soorten en tevens bieden deze gebieden een welkome afwisseling voor de recreant in het bos.

Overige maatregelen
Naast bovenstaande maatregelen is het mogelijk voor de leden om zelf een afspraak te maken met de beheerder om alle wensen die ze hebben met betrekking tot hun perceel te verwerken in de 6 jaarlijkse aanbieding. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • planten van nieuw bos
  • snoeien bosranden
  • verwijderen gevaarlijke bomen
  • plaatsen recreatieve voorzieningen
  • enz...


 

 

 

Top